CHP’den 80 milyon vatandaşı dolaylı, 22 milyon araç sahibini direkt ilgilendiren önemli bir kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Türkiye’nin Dünyanın en pahalı benzin ve motorinini kullandığını gerekçe göstererek hazırladığı kanun teklifinde, akaryakıt ürünleri üzerindeki yüksek verginin 1 lirayla sınırlandırılmasını istedi.

Havutça, 2008 yılı Haziran ayı ham petrol varil fiyatının 147 dolar olduğunu aradan geçen 9 yılda ham petrol varil fiyatının 2017 yılı aralık ayında 57 dolar seviyelerine gerilemesine rağmen ülkemizde akaryakıt fiyatının son 17 yılda %1000 oranında artış gösterdiğini vurguladı.

Havutça; “aradan geçen 9 yıl içinde ham petrol varil fiyatı 90 dolar düşerken, ülkemizdeki akaryakıt pompa fiyatı 2,5 liradan 4,6 liraya çıkmıştır. Bunun sebebi akaryakıt üzerinden devletin büyük rant elde ederek vatandaşını mağdur etmesi" dedi. 

Akaryakıt üzerinden alınan yüksek vergilerin 1 TL ile sınırlandırılmasıyla ekonominin canlanacağını altını çizen Havutça kanun teklifinde şu ayrıntılara yer verdi;

“Dünyanın en pahalı benzin ve motorinini kullanan ülkeler sıralamasında 193 ülke içinde ilk sıradayız. Türkiye bu konudaki liderliğini yıllardır sürdürüyor. Döviz kuru ve uluslararası ham petrol fiyatları bahane edilerek akaryakıt ürünleri üzerinden yüksek vergi geliri elde edilmektedir. Her geçen gün el yakan benzinin litre fiyatına bir vatandaş 2000 yılında ortalama 0,58 lira öderken, 2017 yılında ortalama 5,70 lira ödemektedir. Vatandaşın benzinin litre fiyatına ödediği para 17 yılda yaklaşık % 1000 oranında arttı.

Sebebi; benzin ve motorini başka ülkelerden ithal etmemiz değil, Türkiye’de akaryakıtın üzerine eklenen ve giderek artan vergiler. Devlet hem özel tüketim vergisi hem katma değer vergisi hem de bununla birlikte ÖTV’nin KDV’si, yani verginin vergisini alıyor. Bir litre benzin üzerinden ortalama % 62, motorinde ise %52 vergi alınmakta. Litresi 5,70 liraya satılan benzinden devlet 3,53 lira vergi almaktadır.

2002’de ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 1,75 li­ra mo­to­rin ise 1,35 li­ray­dı. Son dö­nem­de ya­pı­lan zam­la­rın ar­dın­dan ben­zin 5,70 li­ra, mo­to­rin ise 5,20 li­ra ol­du. 2008 yılı Temmuz ayı ham petrol varil fiyatı 147 dolar iken benzin pompa fiyatı 3,50 TL,   motorin pompa fiyatı  3,19 TL, 2017 yılı Ekim ayı ham petrol varil fiyatı 56 dolar iken, benzin pompa fiyatı 5,70 lira, motorin pompa fiyatı 5,20 lira olması bize vatandaşın maliye bakanlığı tarafından soyulduğunu göstermektedir. Bu da bize şunu göstermektedir; şuanda kullandığımız ben­zin fi­yat­la­rı­nın bu den­li yük­sek ol­ma­sı­nın ne­de­ni tam olarak do­lar ya da pet­rol kurları de­ğil, Maliye Bakanlığının akaryakıta uyguladığı %62’lik yüksek vergi oranıdır. Ver­gi­li akar­ya­kıt fiyat­la­rın­da li­der olan Tür­ki­ye, ver­gi­siz fi­yat­lar­da Av­ru­pa­’nın en ucuz ben­zin fi­yat­ına sa­hip.


Ben­zi­nin lit­re fi­ya­tın­daki pahalılık nedeniyle Tür­ki­ye dün­ya bi­rin­ci­si. Dün­ya­’da ben­zin fi­ya­tı en paha­lı ikin­ci ül­ke olan Nor­ve­ç’­in ki­şi ba­şı mil­li ge­li­ri 95.000 dolar, Türki­ye­’nin ne­re­dey­se 10 ka­tı. Ki­şi başı mil­li ge­li­ri Tür­ki­ye­’den 7-8 kat fazla olan ül­ke­ler­de bi­le ben­zin fi­ya­tı Tür­ki­ye­’den da­ha ucuz. Ki­şi ba­şı mil­li ge­lir ile ben­zin fiyatla­rı­nı kı­yas­la­yın­ca Tür­ki­ye yine açık ara birinci.

Ulaşım her vatandaşın temel hakkı olduğu gibi önemli bir gereksinimdir. Akaryakıt üzerinden alınan bu yüksek ve dengesiz vergiler vatandaşların hakkı olan ulaşım özgürlüklerini sınırlandırmakta ve ekonomik faaliyetlerini de kısıtlamaktadır. Akaryakıttan alınan bu yüksek vergiler kaçak akaryakıt tüketimini arttırmakta, hatta teşvik etmektedir.  Bu yapılacak yasa değişikliği durma noktasına gelen ekonomimize canlılık katacaktır.”